انواع ویزای استرالیا

هر ساله تغییراتی در ویزاها و یا موضوع هر ویزا توسط دولت و یا پارلمان استرالیا بر اساس نیاز کشور به نیروی انسانی و جمعیت ایجاد میشود. اما عموما میتوان ویزا های استرالیا را به این شکل دسته بندی کرد:
۱- ویزاهای نیروی كار ماهر و متخصص
۲- ویزاهای تحصیلی
۳- ویزاهای  ازدواج و نامزدی
۴- ویزاهای سرمایه گذاری
۵- ویزاهای توریستی
۶- ویزاهای خویشاوندی
۷- ویزاهای والدین