صادرات

صادرات یکی از راه سود آوری بیشتر برای توسعه تجارت شرکت ها و موسسات تحاری میباشد، از طرف دیگر صادرات باعث افزایش ریسک و کاهش وابستگی همان موسسات به بازارهای داخلی میگردد که خود عامل مهمی در تصمیم های بعدی سازمانی است. اما بر اساس تحقیقات انجام شده در حوزه تجارت بین الملل بطور متوسط، شرکتهای صادرکننده بیشتر از همتایان غیر صادرکننده سودآور هستند.

صادرات شرکتها و موسسات تجاری را در معرض ایده های و راه های نوین، مدیریت کاراتر، تکنیکهای بازاریابی جدیدتر و راه هایی از رقابتهای بین المللی که هرگز تجربه آن را در بازار داخلی نداشته اند قرار میدهد که در مجموع همه اینها باعث بهبود توانمندی شرکتها در رقابت در بازار داخلی و خارجی نیز میگردد.

با حرکت به سوی تجارت بین المللی، شرکتها توانمندتر، با این توانایی بیشتر، چشم انداز رشد بالاتر، تخصصیتر و با نیروی کاری نوانمندتر و متمایلتر به قبول تکنولوژی های نوین و روش های عملی میگردند.