نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری در استرالیا

شرکت مشاوران سرزمین سبز برگزار کننده تورهای نمایشگاهی ویژه مدیران،صاحبان صنایع ،تجاروبازرگانان.

نمایشگاه های مختلف بزودی اعلام میگردد